Zásady zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů - je společnost Eurometal Chotěboř spol. s.r.o., IČ 620 60 953, se sídlem Orlická 2176/9, Praha 3, využívající tento poptávkový formulář a nakládající s daty poptávajících zákazníků.

Zpracovatelem osobních údajů – je společnost CS Technologies,s.r.o., která prostřednictvím aplikace EasyWeb zpracovává poptávkové formuláře a data poskytuje Správci.

Subjektem údajů je fyzická osoba a/nebo fyzická osoba podnikající, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě nájemní smlouvy, kupní smlouvy, servisní smlouvy, smlouvy o dílo či jiné smlouvy uzavřené se správcem nebo na základě výslovného souhlasu ke zpracování osobních údajů. Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mail, telefon, podpis.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“) za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností aj.

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů v souladu s nařízením, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování prováděného za účelem obchodní spolupráce je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů nebo oprávněný zájem správce (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.).

V ostatních případech je právním základem zpracování splnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů správce (ochrana majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.) a splnění právní povinnosti.

Doba zpracovávání osobních údajů

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Podle zásad Nařízení EU 2016/679 má subjekt údajů právo svůj souhlas a registraci k odběru informací od Eurometal Chotěboř spol. s r.o. kdykoli odvolat. Odvolání je možné provést pomocí e-mailu zaslaného na e-mail: asistent@eurometal.cz. V rámci práv subjektů dle GDPR je možné na uvedeném e-mailu rovněž žádat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, žádat aktualizaci osobních údajů a rovněž opravu osobních údajů.


Přístup k osobním údajům

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a případně též třetí osoby - příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů.

Další práva subjektu údajů

Subjekt údajů má v rámci nařízení i právo požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány, požadovat seznam subjektů, kteří mají přístup k osobním údajům subjektu, požadovat přístup ke svým osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz osobních údajů a v poslední řadě v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.